تجهیزات اتاق عمل

تجهیزات اتاق عمل

اتاق عمل یكی از مهم ترین و اساسی ترین قسمت های بیمارستان می باشد.عملكرد تجهیزات استفاده شده در این اتاق مستقیماً با جان انسان ها ارتباط دارد.نا مناسب بودن وضعیت برق و كوچكترین وقفه زمانی در برق می تواند روی عملكرد تجهیزات تاثیر بگذارد و عامل مرگ فرد یا افرادی گردد.یكی از تجهیزات بسیارضروری و حساس در این اتاق یوپی اس می باشد.
با توجه به اینكه اتاق عمل های تخصصی جهت عمل قسمتهای مختلف بدن انسان وجود دارد دستگاههای تخصصی استفاده شده در این اتاقها متفاوت می باشند، ولی به طوركلی تمامی اتاقهای عمل مجهز به ونتیلاتور، الكتروشوك، دستگاه بیهوشی، ساكشن، چراغ سیالیتیك، دستگاه اكسیژن ساز، كوتر، پمپ سرنگ و پمپ سرم می باشند.